toLong

open fun toLong(keyId: String): Long(source)