writeTo

abstract fun writeTo(output: OutputStream)(source)

Writes a build cache entry to the given stream.

The given output stream will be closed by this method.

Parameters

output

output stream to write build cache entry to

Throws

when an I/O error occurs when writing the cache entry to the given output stream