setErrorOutput

open fun setErrorOutput(outputStream: OutputStream): T(source)