setErrorOutput

open fun setErrorOutput(outputStream: OutputStream): JavaExec(source)